Budżet miasta na 2011 rok przyjęty

2011-01-28 06:22

 

Echa kampanii wyborczej minęły (przynajmniej w samorządzie miejskim) i radni wzięli się ostro do pracy. Poszczególne komisje Rady Miasta na ostatnich posiedzeniach zajęły się przede wszystkim projektem budżetu miasta na rok 2011. Zgodnie z zapowiedzią uczestniczę w pracach trzech komisji – budżetu i rozwoju gospodarczego, mienia komunalnego i porządku publicznego oraz turystyki, sportu i rekreacji.
 
Nie wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiązane na poszczególnych posiedzeniach, a propozycje cięć w niektórych rodziałach nie znalazły poparcia wśród innych radnych. Mimo wszystko postanowiłem poprzeć zaproponowany projekt budżetu, ponieważ ma on przede wszystkim charakter proinwestycyjny i prorozwojowy.
 
Wspólnie z kolegami z Klubu Radnych PIS podpisałem stanowisko do jednej z najważniejszych uchwał w roku 2011. Oto treść tego stanowiska:
 
Rada Miasta podejmuje jedną z najważniejszych uchwał (jeśli nie najważniejszą) w roku 2011, w sprawie budżetu miasta. Nie jest to propozycja doskonała z racji wielu czynników, jednak zapewne najlepsza z możliwych. Kalendarz wyborczy nie pozwolił, aby nad budżetem pracować w odpowiednim trybie. Radni mieli mało czasu, by szczegółowo przeanalizować wszystkie pozycje w projekcie i przedstawić swoje uwagi. Klub Radnych nie będzie przeciwny przyjęciu zaproponowanego projektu budżetu, jednak zwracamy uwagę na kilka spraw, które – mamy nadzieję – znajdą poważanie wśród pozostałych radnych, jak też władz i pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich.
 
Najbardziej niepokojący jest stan zadłużenia miasta. Wynika on co prawda z racji szeregu zaplanowanych lub kontynuowanych inwestycji, jednak warto byłoby poszukać oszczędności w wydatkach. Źródła oszczędności najlepiej szukać po dokonaniu porównania projektu budżetu na 2011 rok z projektem roku 2007.
 
Oto ważniejsze działy i rozdziały, które polecamy szczegółowej analizie:
 
Wyszczególnienie              Projekt budżetu 2007   Projekt 2011    Dynamika
Wydatki – Ogółem                           114.033,4          185.166,8            162,4
Rozdział 60004 – zakup  w MZK           1.617,2              2.456,0           1 51,9
Rozdział 75023 – Urząd Miasta            5.184,6              8.932,6            172,3
Rozdział 75416 – Straż Miejska              756,7              1.115,3            147,4
Rozdział 75702 – obsługa długu          1.110,0              4.343,6           391,3
Rozdział 75818 – rezerwy                     400,0              1.600,0            400,0
Dział 801 – oświata                         3 8.450,0            48.845,8           127,0
Rozdział 90002 – g. odpadami            1.350,0              3.324,2          246,2
Rozdział 90003 – oczyszczanie           1.320,3               2.345,8          177,7
Rozdział 90004 – utrz. zieleni               426,5                707,2           165,8
Rozdział 90013 – schr. zwierząt           167,2                 450,7            269,5
Rozdział 92113 – ECK                       1.410,0              2.588,0           183,5
Rozdział 92604 – MOSiR                   1.762,7           5.065,4            287,4
 
Wydatki w innych rozdziałach tak mocno się nie zwiększały, a zapotrzebowanie społeczne jest zdecydowanie większe, jak np.
 
Wyszczególnienie             Projekt budżetu 2007    Projekt 2011      Dynamika
Rozdział 71095 – Administrator     5.774,5             6.118,0         105,9
Rozdział 70095 – zakup usług – remonty budynków komunalnych i mieszkań                                                                                                                                         1.600,0              1.130,0           70,6
Dział 852 – pomoc społeczna       26.294,1            24.009,8          91,3
 
Nie można w tym miejscu zapomnieć o dochodach, które na przestrzeni lat zwiększały się w mniejszym tempie jak wydatki. Ważniejsze rozdziały:
 
Wyszczególnienie             Projekt budżetu 2007     Projekt 2011    Dynamika
Dochody – Ogółem                        113.319,6          165.193,4           145,8
Rozdział 75616 – opłaty skarb.         918,0                    717,0            78,1
Rozdział 75801 – subw. ośw.       23.241,9              31.179,7          134,2
Rozdział 75807 – subw. wyrów.  7.215,6              10.482,9          145,3
 
Ponadto w projekcie budżetu na rok 2011 po stronie wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami wskazano 13,6 mln zł, w tym sprzedaż nieruchomości 12,5 mln zł. To optymistyczne założenie, nie ma jednak pewności, że kwota ta zostanie osiągnięta – dla porównania w 2010 roku uzyskano ok. 10 mln zł.
 
Liczymy, że nasze stanowisko będzie wzięte pod uwagę przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2012 lub przy zmianach w budżecie roku bieżącego.