Tak uzasadnili potrzebę zmian

2011-02-28 07:29

 

Każdy projekt uchwały Zarządu Powiatu lub Rady Powiatu musi mieć uzasadnienie wnioskodawcy. Nie inaczej było w przypadku głośnego projektu uchwały dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Projekt ten w trybie pilnym wszedł do porządku obrad ostatniej sesji Rady Powiatu. Oto jak uzasadniono potrzebę wprowadzenia zmian:
 
„Uzasadnienie do projektu uchwały.
Potrzeba dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ełku wynikająca z konieczności dostosowania organizacji urzędu do aktualnej sytuacji prawnej.
1) dostosowanie zapisów regulaminu organizacyjnego do zmienionych przepisów prawnych, adaptacja do standardów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej.
Aktualizacja regulaminu organizacyjnego nastąpi w skutek zmian w ustawach:
- o finansach publicznych,
- o pracownikach samorządowych,
- o ochronie konkurencji i konsumentów,
- o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
- prawo wodne,
- o lasach,
- o ochronie przyrody,
- prawo ochrony środowiska,
- o odpadach,
- o ochronie danych osobowych,
- o ochronie informacji niejawnych,
- o dostępie do informacji publicznej,
- prawo o ruchu drogowym,
- o transporcie drogowym,
- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- prawo budowlane,
- o systemie oświaty,
- prawo zamówień publicznych.
2) uproszczenie struktury organizacyjnej w celu poprawy sprawności zarządzania urzędem:
- potrzeba modyfikacji działalności inwestycyjnej Powiatu Ełckiego poprzez wsparcie merytoryczne,
- wprowadzenie zapisów wzmacniających wykorzystanie informacji uzyskiwanych przez Zarząd Powiatu (raporty audytora i radców prawnych),
- skrócenie procesu decyzyjnego poprzez zmianę zależności służbowych poszczególnych komórek organizacyjnych w strukturze organizacyjnej Starostwa.
3) przygotowanie Starostwa do wprowadzenia nowych standardów zarządzania, w tym:
- systemu elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie (np. Mdok lub El-Dok),
- elektronicznego systemu kompleksowej obsługi interesanta (np. E-Urząd lub El-Urząd)
- systemu zarządzania jakością (ISO lub CAF)
- wewnętrznej sieci wymiany informacji (np. Intranet),
4) zmiany organizacyjne odnoszące się do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Wydziału Edukacji przez utworzenie jednego Wydziału konsolidującego wzajemnie powiązane i przenikające się zadania z zakresy Polityki Społecznej.
Wynikają one m.in. ze zmieniającego się zakresu obowiązków Urzędu, zamiaru wyodrębnienia z Wydziału Promocji i Rozwoju działalności inwestycyjnej Powiatu, ograniczenia dostępności do środków unijnych oraz potrzeby lepszego wykorzystania zasobów Starostwa.
5) racjonalizacja kosztów funkcjonowania urzędu.
Wdrożenie regulaminu organizacyjnego wymaga dokonania zmian w czynnościach i zadaniach poszczególnych Wydziałów oraz komórek organizacyjnych Starostwa, zmian zakresów obowiązków pracowników, a także obowiązku wdrożenia systemu kontroli zarządczej.
Wydaje się celowe, aby takie zmiany wprowadzać rozważnie, z odpowiednim przygotowaniem tego procesu pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem czynnika ludzkiego, stosownie do możliwości organizacyjnych urzędu.”