Zmieniają bez zgody

2012-02-24 07:10

 

Informacje dotyczące planowej reorganizacji struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku, które pojawiły się ostatnio w mediach właśnie się potwierdziły. Dzisiaj ta sprawa stanęła na sesji Rady Powiatu w Ełku. Zmiany dotyczyć mają także mnie – naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, który ma być zlikwidowany, podobnie jak Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego. Postanowiłem w związku z tym wyrazić parę zdań.
 
Mam zamiar w dalszym ciągu wykonywać obowiązki, które zostały mi powierzone w 2007 roku. Nie startowałem w konkursie na stanowisko jakiekolwiek dotyczące polityki społecznej, a w konkursie na naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. O zmianach dotyczących mojej osoby, warunków pracy i płacy, nikt w Starostwie Powiatowym ze mną nie rozmawiał. Nie dostałem informacji o wypowiedzeniu lub zamiarze wypowiedzenia dotychczasowych warunków, a o wszystkich propozycjach zmian w starostwie dowiadywałem się z mediów i dopiero na sesji. O zmianie moich warunków pracy powinna wypowiedzieć się Rada Miasta Ełku z racji mojego mandatu radnego, jednak nikt o zgodę do Rady Miasta nie wystąpił.
 
Przeczytałem uzasadnienie do projektu uchwały. Żaden z tych punktów mnie nie przekonuje, żaden nie jest argumentem do dokonywania zmian, jakie zaproponowano w regulaminie. Ustawy zmieniają się co jakiś czas, nie jest to nowość w naszym państwie. Zmiany w ustawach powinny przyswoić poszczególni pracownicy właściwych komórek starostwa czy jednostek organizacyjnych, tak jak to wyglądało do tej pory.
 
Ma powstać wydział polityki społecznej. Warto zapoznać się z zadaniami, jakie ma realizować ten wydział. Z zakresu pomocy społecznej, w rozdziale drugim ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku, są następujące zadania: promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Czy tym zająłby się proponowany wydział polityki społecznej? Otóż nie! Promocją i ochroną zdrowia zajmuje się przecież samorząd miejski i spółka „Pro-Medica”; pomocą społeczną, polityką prorodzinną, wspieraniem niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i domy pomocy społecznej, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem straż, policja i sztab w powiecie, zaś przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy. Skoro zadania z zakresu polityki społecznej realizują poszczególne jednostki, to czym zająłby się według propozycji zarządu nowy wydział? Otóż oświatą, kulturą, sportem, turystyką, Unią Europejską, wspieraniem przedsiębiorczości i planem rozwoju obszarów wiejskich.
 
Muszę zaakcentować, że nie jestem przeciwnikiem reorganizacji urzędu powiatowego, która ma na celu usprawnienie wykonywania działań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym. Pragnę podkreślić, że nie jeden raz sygnalizowałem potrzebę zatrudnienia osób z odpowiednimi kwalifikacjami do obsługi powiatowych inwestycji. Czy to przez zatrudnienie takiej osoby przy staroście lub stworzenie w wydziale promocji i rozwoju komórki odpowiadającej za inwestycje. Obecnie wszystkie te sprawy inżynieryjne czy budowlane zlecane są na zewnątrz, a wiąże się to przecież z kosztami. Proponowanych przeze mnie zmian żaden z Zarządów Powiatu nie zaakceptował.
 
Podsumowując, nie widzę powodu do przeprowadzenia zmian w starostwie w zaproponowanej wersji. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu funkcjonuje normalnie, zgodnie z zakresem, który przydzielono w 2007 roku, przy powołaniu tej komórki w jednostce samorządu terytorialnego. Obecnie obowiązujący zakres zadań Wydziału jest bardzo szeroki, tymczasem oprócz mnie pracują w nim cztery osoby. Prowadzimy kilka projektów, a na marginesie dodam – dla porównania – jak jest w innych krajach. Na przykład w Szwecji jeden urzędnik zajmuje się jednym projektem i tylko tym! Nie ma zleconych innych zadań po to, aby projekt został zrealizowany jak należy. U nas i projektów jest więcej i spraw bieżących bardzo wiele. Do tej pory starosta chwalił pracę tego wydziału. Mam nadzieję, że tak będzie dalej.