Kolejna sesja

2012-04-24 07:12

 

Dzisiaj odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku. Radni zajmą się 12 projektami uchwał, jednym postanowieniem i trzema sprawozdaniami. Nie zabranie tradycyjnie sprawozdania prezydenta Ełku, które będzie dotyczyło bieżącej działalności. 
 
Jeśli chodzi o uchwały, to na początek radni zatwierdzą zmiany w wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027 i w budżecie miasta na rok 2012. Zostanie zwiększona dotacja dla Ełckiego Centrum Kultury. ECK otrzyma z rezerwy ogólnej 80 tys. zł na zasilenie elektryczne przy amfiteatrze oraz modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ponadto 110 tys. zł (pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego) na działania kulturalne. 770 tys. zł radni dołożą do przebudowy ul. Armii Krajowej. Prace zostaną rozszerzone o wymianę krawężnika oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Małeckich do ul. Orzeszkowej.
 
Rada podejmie także uchwały zmieniające wcześniejsze – dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości oraz o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego miasta. Radni wyrażą zgodę na udzielenie przez prezydenta bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Ełk a Gminą Kalinowo na rzecz współpracy przy realizacji działań mających na celu utworzenie lotniska dla aglomeracji ełckiej w okolicy Pisanicy.
 
Radni uchwalą zmiany w części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Sklejki” i „Sklejki II” oraz przystąpienie do zmiany fragmentu planu „Ełk – Zamkowa”; rozpatrzą także skargę wniesioną przez Piotra Basiewicza (nabywcę zamku pokrzyżackiego) na uchwałę Rady Miasta z 2007 roku oraz zatwierdzą dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.