Kolejna sesja

2012-08-28 00:25

 

Dzisiaj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku. Radni podejmą 12 uchwał, a szczególną będzie ta, która dotyczy utworzenia Muzeum Historycznego w Ełku oraz nadania statutu tej nowej, samorządowej jednostce kultury. Wiadomo, że nie będzie to instytucja dochodowa, ale miejmy nadzieję, że po kilku latach funkcjonowania dojdziemy do wniosku, iż warto było ją powołać.
 
Istotna będzie również uchwała dotycząca przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Jeśli zmiany przejdą, to po pierwsze zostaną ustalone obowiązki gmin i związku w zakresie gospodarowania odpadami, a po drugie skutkować będą podwyżką składki gmin od jednego mieszkańca (możliwe, że nawet o 100%).
 
Inne uchwały dotyczą: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2012-2027, zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2012, określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zmiany Uchwały Nr LVIII/513/10 Rady Miasta Ełku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ełk.
 
Ponadto rozpatrzymy skargę mieszkańca, dotyczącą poprawności procedury sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przyjmiemy aktualizację Programu Rewitalizacji Ełku, podejmiemy uchwałę w sprawie dofinansowania realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Jutro idę do pracy!”, zmienimy też uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Ełku.
 
Podejmiemy też opinię w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na terenach położonych w obrębie Woszczele, do której przystąpiono na podstawie uchwały nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2012 r. Na dzisiejszą sesję zaproponowano również uchwalenie Statutu Miasta Ełku, ale na wniosek przedstawicieli wszystkich klubów ten punkt zostanie zdjęty z porządku obrad.