O przebudowach

2012-06-26 06:33

 

Dzisiaj odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Ełku. Zatwierdzimy sprawozdanie finansowe miasta za 2011 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia. Można spodziewać się także udzielenia absolutorium prezydentowi Ełku. Radni wprowadzą również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2012 rok.
 
Z powodu braku dofinansowania do kilku projektów (np. EGO SA) zmniejszą się dochody i wydatki na 2012 i 2013 rok. Najwięcej zmian dotyczyć będzie spraw nadzorowanych przez Zespół Inwestycji. Wprowadzimy nowe zadania inwestycyjne – projekty przebudowy ulic Jaćwingów, Wawelskiej (od ul. Mickiewicza w kierunku budynków TP SA), a także przebudowy infrastruktury publicznej w rejonie ujścia rzeki Ełk dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych (powstanie tam m.in. siłownia na świeżym powietrzu). W sumie przeznaczymy na to 185 tys. zł.
 
50 tys. zł zarezerwowano na projekt przebudowy skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej z wykonaniem połączenia z promenadą nadjeziorną, a 30 tys. zł na koncepcję promenady wzdłuż rzeki Ełku na odcinku od Placu Jana Pawła II do ul. Suwalskiej. W sumie radni podejmą 10 różnych uchwał, zapoznają się ponadto ze sprawozdaniami z działalności poszczególnych komisji Rady Miasta i przyjmą raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018.