Strategia jest, ale niedopracowana

2012-02-27 06:45

 

Władze miasta przedstawiły radnym miejskim i członkom Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku “Strategię Rozwoju Sportu Miasta Ełku na lata 2012-2015“. Brakowało w naszym mieście dokumentu, który nakreślałby kompleksową wizję rozwoju sportu na kilka najbliższych lat. Ostatnie lata pokazują, że pomimo budowy obiektów sportowych brak jest efektów na miarę prawie 60- tysięcznego miasta. Wypracowanie strategii i konsekwentna jej realizacja pozwoli prowadzić spójną politykę sportową w mieście. Jest to szczególnie istotne w zakresie wykorzystania obecnej bazy sportowej i dalszej jej rozbudowy, efektywnego finansowania klubów sportowych, wsparcia dla drużyny lub drużyn na poziomie zawodowym, na docelowym poziomie zaplecza krajowej ekstraklasy lub chociaż na trzecim stopniu rozgrywkowym.
 
Przedstawiony projekt jest jednak – moim zdaniem - dokumentem niedopracowanym, wymagającym modyfikacji i uzupełnienia. Projekt nie zawiera pogłębionej analizy kluczowych procesów i zjawisk w sferze kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej, nie identyfikuje wprost problemów i potrzeb, które winny być podstawą zarówno formułowania celów, jak również projekcji działań (programów i projektów). Pytałem podczas posiedzenia Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku, na podstawie jakich badań opracowano ten program. Niestety, zabrakło konkretnej odpowiedzi.
 
Analiza strategiczna SWOT w “Strategii Rozwoju Sportu Miasta Ełku na lata 2012-2015” jest nieprzejrzysta i nieczytelna, brakuje informacji o wagach poszczególnych czynników oraz o skali i ocenie siły związku między wyróżnionymi czynnikami, co czyni cała analizę mało wiarygodną. Brak też informacji o metodzie oceny. Sformułowane cele strategiczne nie spełniają zasad metodologicznej poprawności. Myli się tu cele, które winny być odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, ze środkami i metodami czyli sposobami osiągania celów. I bodaj najważniejsze - w jaki sposób ma być zrealizowana “Strategia…”? Kto będzie odpowiedzialny za poszczególne działania? Jakie będą terminy, w których cele powinny być zrealizowane? Tego brakuje w tak potrzebnym dokumencie.
 
Moim zdaniem tworzenie projektu “Strategii…”  powinno rozpocząć się od spotkań ze środowiskami sportowymi,  klubami, które mają znaczący udział w utrzymywaniu sportu. Projekt powinien zostać poddany szerokim konsultacjom społecznym.
 
W najbliższym czasie zamierzam sformułować kilka uwag, które przedstawię Wydziałowi Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta w Ełku. Mam nadzieję, że przydadzą się w kreowaniu wizji rozwoju sportu w naszym mieście.